Pratik Bilgiler
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezaları


Kanun Mad.

Ceza Mad.

Fiil

Tehlike Sınıfı

01.01.2022 itibarıyla Ceza Miktarı

Açıklama

10'dan az çalışan

10-49 çalışan

50 ve daha fazla çalışan

4

4/1-a

26-1/a

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

6.996 TL
8.707 TL
10.449 TL

6.996 TL
10.449 TL
13.932 TL

10.449 TL
13.932 TL
20.898 TL

Her yükümlülük için ayrı ayrı

4/1-b

İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.

6

6/1-a

26-1/b

İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

17.439 TL
21.798 TL
26.158 TL

17.439 TL
26.158 TL
34.878 TL

26.158 TL
34.878 TL
52.317 TL

Her ay (Aykırılığın devamı halinde)

İşyeri hekimi görevlendirmemek.

On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek.

Çok Tehlikeli

- - -

17.428 TL

26.142 TL

6/1-b

İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

5.224 TL
6.530 TL
7.836 TL

5.224 TL
7.836 TL
10.448 TL

7.836 TL
10.448 TL
15.672 TL

 

6/1-c

İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.

6/1-ç

Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

3.479 TL
4.348 TL
5.218 TL

3.479 TL
5.218 TL
6.958 TL

5.218 TL
6.958 TL
10.437 TL

Her tedbir için

6/1-d

Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

5.224 TL
6.530 TL
7.836 TL

5.224 TL
7.836 TL
10.448 TL

7.836 TL
10.448 TL
15.672 TL

 

8

8/1

26-1/c

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının hak ve yetkilerini kısıtlamak.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

5.224 TL
6.530 TL
7.836 TL

5.224 TL
7.836 TL
10.448 TL

7.836 TL
10.448 TL
15.672 TL

Uzman ve hekim için ayrı ayrı

8/6

Tam süreli görevlendirmelerde işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. (Sadece Kırmızı Boyalı Sütun)

 

10

10/1

26-1/ç

Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

10.458 TL
13.072 TL
15.687 TL

10.458 TL
15.687 TL
20.916 TL

15.687 TL
20.916 TL
31.374 TL

Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

15.692 TL
19.615 TL
23.538 TL

15.692 TL
23.538 TL
31.384 TL

23.538 TL
31.384 TL
47.076 TL

Her ay (Aykırılığın devamı halinde)

10/4

Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamamak

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

5.224 TL
6.530 TL
7.836 TL

5.224 TL
7.836 TL
10.448 TL

7.836 TL
10.448 TL
15.672 TL

 

11

11

26-1/d

Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

3.479 TL
4.348 TL
5.218 TL

3.479 TL
5.218 TL
6.958 TL

5.218 TL
6.958 TL
10.437 TL

Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)

12

12

Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak

14

14/1

26-1/e

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

5.224 TL
6.530 TL
7.836 TL

5.224 TL
7.836 TL
10.448 TL

7.836 TL
10.448 TL
15.672 TL

Her yükümlülük için ayrı ayrı

14/2

İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmemek.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

6.996 TL
8.707 TL
10.449 TL

6.996 TL
10.449 TL
13.932 TL

10.449 TL
13.932 TL
20.898 TL

 

14/4

Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

6.996 TL

15

15/1

26-1/f

Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

3.479 TL

Her çalışan için

15/2

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almamak

16

16

26-1/g

Çalışanları, karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları hakkında, ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirmemek

17

17

26-1/ğ

Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak (İSG eğitimi, çalışan temsilcisine özel eğitim, mesleki eğitim, iş kazası geçirene ilave eğitim, yenileme eğitimi, başka işyerinden çalışmak için gelenlere eğitim, geçici iş ilişkisiyle gelenlere eğitim vermemek, eğitim maliyetini çalışanlara yansıtmak, eğitimlerde geçen süreyi çalışma süresinden saymamak.)

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

1.408 TL

Her bir aykırılık için * Her çalışan başına ayrı ayrı
(23.04.2015 öncesi cezalar: Her çalışan için)

18

18

26-1/h

Çalışanların görüşlerini alma ve katılmalarını sağlama yükümlülüklerine uymamak.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

3.479 TL
4.348 TL
5.218 TL

3.479 TL
5.218 TL
6.958 TL

5.218 TL
6.958 TL
10.437 TL

Her çalışan için

20

20/1

26-1/ı

Uygun sayıda çalışan temsilcisi görevlendirmemek. (2-50 çalışana 1, 51-100 çalışana 2, 101-500 çalışana 3, 501-1000 çalışana 4, 1001-2000 çalışana 5, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerine 6)

3.479 TL
4.348 TL
5.218 TL

3.479 TL
5.218 TL
6.958 TL

5.218 TL
6.958 TL
10.437 TL

 

20/3

Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, öneride bulunan ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen çalışan temsilcilerinin isteklerini yerine getirmemek.

5.224 TL
6.530 TL
7.836 TL

5.224 TL
7.836 TL
10.448 TL

7.836 TL
10.448 TL
15.672 TL

20/4

Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak

3.479 TL
4.348 TL
5.218 TL

3.479 TL
5.218 TL
6.958 TL

5.218 TL
6.958 TL
10.437 TL

Hakları kısıtlanan her birey için

22

22/1

26-1/i

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

- - -

- - -

10.449 TL
13.932 TL
20.898 TL

Her aykırılık için

22/2-3

26-1/i

Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak. Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

6.996 TL
8.707 TL
10.449 TL

6.996 TL
10.449 TL
13.932 TL

10.449 TL
13.932 TL
20.898 TL

Her aykırılık için

23

23/2

26-1/j

Birden çok işyerinin bulunduğu iş hanları, sanayi bölgeleri vb. yerlerde diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler konusunda işverenleri uyarmayan, uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmeyen yönetimlere

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

17.439 TL
21.798 TL
26.158 TL

17.439 TL
26.158 TL
34.878 TL

26.158 TL
34.878 TL
52.317 TL

 

24

24/2

26-1/k

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak

25

25

26-1/l

İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermemek

2.820 TL

ihlale uğrayan her çalışan için (aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar

29

29

26-1/m

Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyerlerinde büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamamak

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

174.451 TL
218.063 TL
261.676 TL

174.451 TL
261.676 TL
348.902 TL

261.676 TL
348.902 TL
523.353 TL

 

Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

279.121 TL
348.901 TL
418.681 TL

279.121 TL
418.681 TL
558.242 TL

418.681 TL
558.242 TL
837.363 TL

İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek

Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek

30

30

26-1/n

30 uncu maddede öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

3.479 TL
4.348 TL
5.218 TL

3.479 TL
5.218 TL
6.958 TL

5.218 TL
6.958 TL
10.437 TL

Her hüküm için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)

26-1/o

Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmemek

- - -

1.408 TL

Her çalışan için

26-1/ö

Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak

Notlar:

1) Ceza miktarları Türk Lirası (TL) olarak yazılmıştır.

2) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 Tarihli ve 28339 Sayılı Resmî Gazete'de yayımanmış, ilgili ceza maddelerini düzenleyen maddenin, kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir

3) 01.06.2005 tarihinde türürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında (YDO) artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.

4) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde:26/3 (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Bu maddede belirtilen idari para cezaları;

a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,

uygulanır.

5) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde:26/4 (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) İşin durdurulması hâlinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolayı ilgili idari para cezası uygulanmaz.

6) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde:26/5 (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

7) Bu tabloda Yeniden Değerleme Oranı dışında, 02.05.2015 tarihinde %25, %50 artırılarak yapılan hesaplamalarda yarım Türk Lirası ve üzerindeki rakamlar tama tamamlanarak 1.850, 2.774, 3.083, 6.938, 7.709, 9.251, 92.522, 123.362 olarak belirlenmişken 05.05.2015 tarihli Bakanlık duyurusunda (http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=idari_para_cezalari) küsuratların dikkate alınmadığı görüldüğünden söz konusu bu idari para cezaları, küsuratlar dikkate alınmadan tekrar hesaplanmış (1'er TL azaldığı görülmüş) olup tablo yeniden düzenlenmiştir.